Hem

Kopplingen mellan en OVK och en möjlig energibesparing

I vårt land är det obligatoriskt med obligatoriska ventilationskontroller (OVK). Dessa är inte bara ett lagkrav utan även en viktig kugge i strävan att optimera en byggnads energiförbrukning. I den här artikeln beskriver vi hur dessa inspektioner kan bidra till att minska energikostnaderna samt byggnadens sammanlagda koldioxidavtryck.

Därför är det viktigt att göra energibesparingar

I en tid där klimatförändringar och miljöförstöring har blivit akuta problem är energieffektivitet inte längre ett alternativ utan en nödvändighet. Byggnader är bland de största energiförbrukarna. Detta gör att det är av yttersta viktigt att ha ett effektivt ventilationssystem. Ett sådant bidrar inte bara till människors hälsa och välbefinnande, det påverkar även byggnadens energiförbrukning.

OVK har en viktig roll i energibesparingen

OVK-besiktningar spelar en avgörande roll i ekvationen för en energibesparing. Genom att säkerställa att ventilationssystem fungerar optimalt minskar de belastningen på värme- och kylsystemen. Därmed kan man spara energi.

Dessutom utvärderas byggnadens ventilationssystem för att se hur effektivt detta är. I samma veva undersöks även hur väl systemet överensstämmer med de ursprungliga intentionerna och man identifierar även områden för förbättring.

Fler kopplingar mellan besiktningen och en möjlig energibesparing

Ovanpå det som redan nämnts finns det även fler kopplingar mellan en OVK och en möjlig energibesparing:

  • Finjustering för energioptimering. De certifierade kontrollanter som utför dessa besiktningar föreslår ofta åtgärder som kan förbättra systemets energieffektivitet. Detta utan att göra avkall på inomhusluftens kvalitet. Det kan till exempel handla om rekommendationer för modifieringar eller uppgraderingar. Exempelvis kan du föreslås att installera mer energieffektiva fläktar eller dylikt.
  • Kostnadseffektivitet. Även om de initiala kostnaderna för att genomföra de förslag som tas fram kan vara en farhåga är det viktigt att överväga detta. Långsiktigt brukar det nämligen finnas många fördelar med att genomföra dem. Ett välfungerande och effektivt ventilationssystem kan avsevärt minska elräkningarna och i princip betala för sig självt över tid.
  • Ett holistiskt tillvägagångssätt. I vissa fall väljer fastighetsägaren att utföra en OVK-inspektion samtidigt som man ändå ska ta fram en ny energideklaration. Denna samtidigt besiktning ger en heltäckande bild av byggnadens energiprestanda. Därmed möjliggör den för integrerade strategier som tar itu med såväl ventilationen som den totala energiförbrukningen.