El

Allt du behöver veta om Sveriges elmarknad

För de flesta av oss är elen en nödvändig del av vardagen. Men hur många förstår egentligen hur vår elmarknad faktiskt fungerar? Denna artikel är en liten guide som kan hjälpa dig att bättre förstå den svenska elmarknaden. Läs vidare för att lära dig mer om hur den fungerar!

Sverige är en del av en gemensam nordisk elmarknad

Sverige deltar i ett samarbete som heter Nord Pool. Det är en gemensam elbörs för Norden samt vissa andra länder, såsom Tyskland, Storbritannien och Estland. Syftet är att skapa en effektiv och konkurrensutsatt marknad som pressar elpriserna för slutanvändarna.

På denna marknad finns det fyra huvudaktörer:

 • Producenterna. Elproduktionen i Sverige kommer från flera olika källor. Hit hör såväl kärnkraft som vindkraft, solkraft och vattenkraft. Producenterna av denna el säljer elen på elbörsen.
 • Elnätsbolagen. Dessa bolag äger och förvaltar elnätet i olika regioner i landet. Som konsument har du ingen möjlighet att välja elnätsbolag, utan detta är något som är geografiskt förutbestämt.
 • Elhandelsbolag. Dessa bolag köper el från elbörsen och säljer den till dig som slutkonsument. Här har du som konsument möjlighet att välja bolag och därmed även vilken energikälla du vill stödja.
 • Användarna. Användarna är du själv och andra elkonsumenter som köper och förbrukar el. Som användare betalar du både för själva elen och nätavgiften till ditt elnätsbolag.

Mer om detta kan du läsa på webbplatsen Elmarknad.

Så påverkar detta upplägg dig som konsument

Sveriges elmarknad är uppdelad i fyra elnätsområden. Denna indelning påverkar elpriserna eftersom el förlorar effekt vid långväga transport. Som konsument påverkas du därför av flera olika faktorer:

 • Spotpriset. Detta är det pris som elbolagen får betala och det påverkar det pris du som konsument betalar.
 • Nätavgiften. Detta är en fast kostnad som du betalar till ditt elnätsbolag.
 • Val av elhandelsbolag. Som vi redan har nämnt har du möjlighet att välja elhandelsbolag och därmed också påverka vilka energikällor du vill att din el ska komma ifrån.

Genom att regelbundet jämföra elpriser och elavtal kan du hitta det avtal som är mest fördelaktigt för dig. Tack vare att det idag finns jämförelsesajter på nätet är det enkelt för dig som konsument att göra en sådan jämförelse.

Hem

Kopplingen mellan en OVK och en möjlig energibesparing

I vårt land är det obligatoriskt med obligatoriska ventilationskontroller (OVK). Dessa är inte bara ett lagkrav utan även en viktig kugge i strävan att optimera en byggnads energiförbrukning. I den här artikeln beskriver vi hur dessa inspektioner kan bidra till att minska energikostnaderna samt byggnadens sammanlagda koldioxidavtryck.

Därför är det viktigt att göra energibesparingar

I en tid där klimatförändringar och miljöförstöring har blivit akuta problem är energieffektivitet inte längre ett alternativ utan en nödvändighet. Byggnader är bland de största energiförbrukarna. Detta gör att det är av yttersta viktigt att ha ett effektivt ventilationssystem. Ett sådant bidrar inte bara till människors hälsa och välbefinnande, det påverkar även byggnadens energiförbrukning.

OVK har en viktig roll i energibesparingen

OVK-besiktningar spelar en avgörande roll i ekvationen för en energibesparing. Genom att säkerställa att ventilationssystem fungerar optimalt minskar de belastningen på värme- och kylsystemen. Därmed kan man spara energi.

Dessutom utvärderas byggnadens ventilationssystem för att se hur effektivt detta är. I samma veva undersöks även hur väl systemet överensstämmer med de ursprungliga intentionerna och man identifierar även områden för förbättring.

Fler kopplingar mellan besiktningen och en möjlig energibesparing

Ovanpå det som redan nämnts finns det även fler kopplingar mellan en OVK och en möjlig energibesparing:

 • Finjustering för energioptimering. De certifierade kontrollanter som utför dessa besiktningar föreslår ofta åtgärder som kan förbättra systemets energieffektivitet. Detta utan att göra avkall på inomhusluftens kvalitet. Det kan till exempel handla om rekommendationer för modifieringar eller uppgraderingar. Exempelvis kan du föreslås att installera mer energieffektiva fläktar eller dylikt.
 • Kostnadseffektivitet. Även om de initiala kostnaderna för att genomföra de förslag som tas fram kan vara en farhåga är det viktigt att överväga detta. Långsiktigt brukar det nämligen finnas många fördelar med att genomföra dem. Ett välfungerande och effektivt ventilationssystem kan avsevärt minska elräkningarna och i princip betala för sig självt över tid.
 • Ett holistiskt tillvägagångssätt. I vissa fall väljer fastighetsägaren att utföra en OVK-inspektion samtidigt som man ändå ska ta fram en ny energideklaration. Denna samtidigt besiktning ger en heltäckande bild av byggnadens energiprestanda. Därmed möjliggör den för integrerade strategier som tar itu med såväl ventilationen som den totala energiförbrukningen.
El

Mätinstrument är viktiga verktyg som gör skillnad

Mätinstrument är viktiga verktyg för att kunna mäta och bedöma egenskaper hos fysiska objekt eller system. De ger möjlighet att utföra exakta och noggranna mätningar. Det är avgörande för att säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitet. Instrumenten har också bidragit till utvecklingen av teknik och vetenskap. De spelar också en viktig roll för att upptäcka, korrigera avvikelser och förbättra prestanda.

Det finns många olika typer av mätinstrument som används inom olika områden. Dessa innefattar allt från medicinska sådana till verktyg för att mäta elektriska signaler.

Därför bör mätinstrument användas

Nedan kan du läsa mer om varför man använder dessa instrument för att mäta och vilka fördelar det ger:

 • Precision. De ger möjlighet att utföra precisa mätningar av fysiska egenskaper, såsom längd, vikt, volym, temperatur, tryck och elektriska signaler. Noggranna mätningar kan vara avgörande för att upptäcka och korrigera avvikelser och för att säkerställa att en produkt eller process uppfyller kraven.
 • Effektivitet. Användningen av mätinstrument kan också leda till en ökad effektivitet och produktivitet. Genom att ha tillgång till snabba och exakta mätningar kan arbetet utföras snabbare och med färre misstag. Detta kan spara tid, resurser och pengar och hjälpa till att upprätthålla en hög nivå av kvalitet.
 • Kvalitetskontroll. Mätinstrumenten är också en viktig del av kvalitetskontrollprocessen i olika industriella och tekniska tillämpningar. Genom att använda dessa verktyg kan man upptäcka avvikelser eller felaktigheter i en produkt eller process. Detta gör att man också kan vidta relevanta åtgärder för att förbättra kvaliteten och minska riskerna.
 • Förbättring av teknik. De har också bidragit till utvecklingen av teknik och vetenskap. Genom att göra mer precisa och noggranna mätningar, kan man förbättra förståelsen av fysiska egenskaper och möjliggöra nya teknologiska framsteg. Dessutom kan mätningar bidra till att bekräfta eller avfärda teorier. Det är avgörande för att utveckla nya vetenskapliga rön.
 • Säkerhet. De kan också vara viktiga verktyg för att säkerställa säkerheten inom olika industrier. Till exempel kan ett mätinstrument användas för att mäta luft- och vattenkvalitet. De kan också användas för att detektera farliga nivåer av kemikalier eller gaser. Genom att använda dem kan man undvika farliga situationer och minimera risken för skador.
Städ

Papperskorgar utomhus för offentlig miljö är viktiga

Att det finns papperskorgar utomhus för offentlig miljö där dessa behövs är viktigt för renhållningen i städer och offentliga miljöer. Papperskorgarna ger nämligen lokalinvånare och besökare i samhället en möjlighet att göra sig av med skräp på ett vettigt sätt. Därmed bidrar dessa papperskorgar till att motverka nedskräpning och minimerar samtidigt också förfulningen av de gemensamma ytorna i städer och på andra orter. Fortsätt att läsa för att få mer information om vikten av att placera ut sådana här lite här och där i offentliga miljöer!

Papperskorgar utomhus för offentlig miljö fyller viktiga funktioner

Vilka fördelar finns det med att placera ut papperskorgar utomhus för offentlig miljö där dessa behövs, kanske du undrar? Svaret är att fördelarna med dessa är att:

 • De motverkar nedskräpning. Till att börja med ser papperskorgarna till att minska nedskräpningen i offentliga miljöer. Därmed bidrar de även till att hålla de allmänna ytorna rena, fina och trevliga för alla personer som besöker dem. Risken är nämligen stor att nedskräpningen skapar en slags snöbollseffekt och snart hamnar utom kontroll. Detta såvida det inte finns papperskorgar där personer kan göra sig av med sitt skräp på ett bättre sätt utan att behöva skräpa ner.
 • De främjar hälsan. Detta är en positiv bieffekt av att det finns gott om papperskorgar utomhus för offentlig miljö som kanske inte särskilt många tänker på. Men faktum är att skräp som inte tas om hand på rätt sätt utan ligger på marken och skräpar kan locka till sig ohyra. Såväl råttor som flugor och annan ohyra som bär på sjukdomar och sprider dessa till människor lockas nämligen av skräpet. Därför är det viktigt att det finns gott om papperskorgar i våra allmänna utrymmen där vi kan göra oss av med skräpet.

Sammanfattning av vårt resonemang kring fördelarna med papperskorgarna

För att sammanfatta de fördelar som vi just har nämnt motverkar alltså papperskorgarna nedskräpning och främjar samtidigt vår hälsa. Därför är det viktigt att det finns gott om sådana utplacerade i våra offentliga miljöer. För på så vis kan vi förhindra att skräp ligger och skräpar på marken och förfular samt sprider sjukdomar av olika slag.

Städ

De flesta städfirmor i Stockholm erbjuder städning på abonnemang. Hur fungerar det och vilka fördelar/nackdelar finns? Här beskrivs begreppet tillsammans med några exempel från en lokal städfirma.

Så fungerar abonnemang

När en städfirma erbjuder abonnemang innebär det att företaget anlitas regelbundet för en förutbestämd uppgift. Det kan exempelvis se ut som följande:

 • Varannan torsdag klockan 17:00 till 20:00
 • Hemstädning enligt lista som skapats av kund/städföretag
 • Fast pris per tillfälle

Så länge som kunden inte säger upp sitt abonnemang kommer alltså personal från företaget att komma till hemmet och gör det skinande rent varannan vecka.

Anpassas utifrån behov

I grunden utförs alltså exakt samma uppgifter varje vecka. Men det är mycket vanligt att detta kan justeras utifrån kundens behov. Kanske önskas tiden läggas på fönsterputsning två gånger per år eller på byte av lakan eller hantering av tvätt.
Det viktiga är att då att kontakta sin städfirma i god tid så att de kan skicka person som kan hantera dessa arbetsuppgifter. Det går inte att förvänta sig att ändrade arbetsuppgifter kan ges när personalen kommit på plats.

Fördelar

Den stora fördelen med abonnemang är regelbundenheten. Kunden behöver inte beställa städning inför varje tillfälle utan allt ”flyter på” utan någon större insats. Men det finns även andra fördelar:

 • Pris
  Konkurrensen är mycket hård i Stockholm och många konsumenter väljer att jämföra priser och testa olika bolag. Att som städfirma veta att kunden kommer att stanna är alltså värt mycket. Det är därmed vanligt att viss rabatt ges om abonnemang tecknas. Men då kan det exempelvis krävas att kunden haft tjänsten i minst 3 månader för att rabatt ska ges.
 • Samma personal
  Det är vanligt att en städfirma lovar att samma personal kommer vid varje tillfälle om abonnemang tecknas. Som kund är det en trygghet då arbetet kommer att utföras på ett liknande sätt vid varje städning. Dessutom är det lättare vid kommunikation om några speciella åsikter finns.

Nackdelar

 • Bindningstid och uppsägningstid
  Nackdelen är att abonnemang både kan ha bindningstid och uppsägningstid. Med bindningstid menas att abonnemanget minst löper denna tid. Är det exempelvis på 3 månader går det inte att teckna abonnemang på kortare tidsperiod. Med uppsägningstid menas att kunden måste ha kvar tjänsten en viss tid efter uppsägning skett.

En städfirma i Stockholm kan använda olika begrepp

Vad är skillnaden på städabonnemang och ”löpande städning”? Förutsatt att abonnemanget varken har bindningstid eller uppsägningstid finns ingen direkt skillnad. Olika ord kan alltså användas för att beskriva samma tjänst.

För information från en städfirma i Stockholm finns bland annat ishine.se.

Badrum

Därför bör du utföra en badrumsrenovering i Stockholm

Det är alltid en bra idé att renovera olika delar av bostaden för att höja värdet på fastigheten. Om du har planer på att utföra en renovering i ditt hem har du dock en budget att förhålla dig till. Men även med en mindre budget kan du ofta få ganska stora resultat. Detta förutsatt att du anlitar rätt leverantör inom badrumsrenovering i Stockholm. Detta val är än viktigare när i princip varje krona räknas.

Med detta sagt kan det finnas goda skäl att budgetera för en renovering av badrummet. Nedan kikar vi närmare på några av de skäl till att många stockholmare väljer att renovera sina badrum!

4 anledningar att utföra en badrumsrenovering i Stockholm

Till de vanligaste skälen att bostadsägare väljer att utföra en badrumsrenovering i Stockholm hör att de vill:

 • Åtgärda befintliga problem. Många väljer att renovera badrummet först efter att ha stött på ett problem av något slag. Det kan till exempel röra sig om vattenläckor, röta i golvet eller mögelangrepp. För att åtgärda dessa problem väljer många att göra en totalrenovering av badrummet för att slippa fler besvär i framtiden.
 • Öka förvaringsutrymmet. En annan vanlig anledning är att man vill utöka förvaringsutrymmet i badrummet. Genom att renovera ditt badrum kan du få möjlighet att sätta in fler badrumsskåp. Samtidigt kan du även ge hela rummet ett välförtjänt ansiktslyft.
 • Öka tryggheten i rummet. Ett annat vanligt förekommande skäl till att bostadsägare utför en badrumsrenovering i Stockholm är för att göra badrummet lite tryggare. Detta är trots allt ett utrymme som du själv och dina eventuella familjemedlemmar använder en hel del i vardagen. Samtidigt är det ett rum som är ganska olycksdrabbat och därför bör du bland annat överväga att sätta in ett säkrare badrumsgolv med antislip.
 • Göra rummet snyggare och mer modernt. Det är också vanligt att man vill göra sitt badrum lite mer modernt och stilfullt. Till exempel är det lätt hänt att du tycker badrummet börjar se lite tråkigt och gammalt ut efter att ha använt det varje dag under en längre tid. Då kanske du vill renovera det helt och hållet och börja om från grunden. Eller så kanske du nöjer dig med att bara byta ut lite kakel och klinkers.
Flytt

Hitta alla mäklare i Stockholm enkelt via en sajt

Såväl köparen som säljaren av en bostad kan gynnas mycket av att ha en fastighetsmäklare med i bilden. Denne kan nämligen bistå dem även om de båda parterna ofta strävar efter att uppnå raka motsatsen till varandras mål. Därför bör du i egenskap av säljare använda dig av en sajt som hjälper dig att hitta alla mäklare i Stockholm. Via en sådan kan du enkelt ta in offerter och jämföra arvoden.

För även om du själv och köparen befinner er på olika sidor av staketet vill ni båda uppnå samma sak: att få till stånd en försäljning av din bostad. Detta även om köparen vill försöka “stjäla” bostaden till ett vrakpris medan du själv vill att köparen ska hosta upp så mycket stålar för den som bara är möjligt.

Jämför och välj en fastighetsmäklare med rimligt mäklararvode i Stockholm

I slutändan är det alltid en bra idé att anlita en fastighetsmäklare när en bostadsaffär ska göras upp. Men du bör såklart använda en sådan sajt som vi just tipsat om för att ställa de olika mäklarna mot varandra. Genom att göra detta kan du hitta en mäklare som debiterar ett rimligt mäklararvode i Stockholm.

Hitta alla mäklare i Stockholm och jämför deras arvoden

Den amerikanska affärsmannen Henry Ford ska en gång i tiden ha sagt att ett bevis för att du är smartare än andra är att du anlitar personer som är smartare än dig. Detta är ett knep som är användbart när du ska sälja din bostad – du bör nämligen anlita en fastighetsmäklare då denne kan bostadsmarknaden bättre än vad du kan.

Dessutom är det idag enkelt att hitta alla mäklare i Stockholm bara genom att använda en enda sajt. Med hjälp av denna typ av sajter kan du även besvara frågor såsom:

Precis som allt annat tåls mäklarna och deras arvoden att jämföras. Därför bör du passa på att göra detta – en jämförelse behöver inte kräva särskilt mycket mer än bara några klick!

Hemrenovering

VVS är ett begrepp som ofta används inom hantverksbranschen. Privatpersoner stöter på begreppet vid större renoveringsprojekt. Men vad står VVS för?

Förkortning för…

Vad står VVS för? Det korta svaret är Värme, Ventilation och Sanitet. Många utgår från att ett av de V som förkortningen består av står för vatten men så är det alltså inte. Vattenledningar omfattas av sanitet.

Vad står VVS för?

 • Värme
  Värmesystemet är generellt uppbyggt av radiatorer, vilka av privatpersoner kallas för element. Värmesystemet är alltså frikopplat från övriga system. Detta oavsett om det är el, vatten eller olja i dessa. Vilken hantverkare som bör anlitas beror delvis på vad för slags radiatorer som fastigheten har.
 • Ventilation
  På samtliga moderna hus finns ett ventilationssystem. Ventilationskanalerna brukar gå i det schakt där även vatten och avlopp finns. Riktigt gamla hus har inte alltid dessa system men får ventilation av självdrag.
 • Sanitet
  Sanitet omfattar rör och ledningar som förväntas hantera vätskor och gaser. Det är bland annat vattenförsörjning och avloppssystem. Vattentillförseln är i sin tur uppdelad i två delar – kall- och varmvatten.

Får jag installera VVS själv?

Ja, det enda som inte får utföras själv i en bostad är de tjänster som en elektriker utför. Enligt lag måste dessa skötas av en elektriker eftersom brandrisken annars kan öka avsevärt. Som privatperson bör man därför alltid kontrollera de elektriker som bokas. Detta sker via Elsäkerhetsverkets hemsida och deras tjänst ”Kolla elföretaget”. Det går att söka på specifika företagsnamn, organisationsnummer eller söka efter lokala elektriker i en specifik stad.
Men bara för att något är lagligt så är det inte säkert det är lämpligt…

Renovering och installering av värme, ventilation och sanitet innebär höga krav på att allt sker fackmannamässigt, dvs. enligt branschstandard. Om så inte sker finns två risker:

 • Skador – Skador på VVS kan snabbt resultera i stora fukt- och vattenskador. Statistik visar att arbeten som utförts av privatpersoner har betydligt högre risk för dessa skador än om arbetet utförts av en fackman.
 • Försäkring – Om en skada uppstår på hemmet kan försäkringsbolaget kontrollera att byggnationen varit fackmannamässigt genomförd. Om det inte varit så kan de neka delar av, eller hela, ersättningsbeloppet.

Källor: Wikipedia, artikeln ”VVS”, Clasfixare, artikeln ”Vad står VVS för?” samt Elsäkerhetsverket artikel ”Kolla elföretaget”.

Hemrenovering

En walk in closet är både praktiskt och lyxigt – framför allt för den som har mycket kläder som behöver förvaras. I en rejäl garderob får allt plats och dessutom är det lättare att få en bra överblick över kläderna – ordning och reda helt enkelt. Nedan följer några tips inför ett sådant bygge, från planering till slutförande.

Planera walk in closet

För att få ett så bra resultat som möjligt när en walk in closet kan byggas är det klokt att börja med planering. Följande två punkter är dom viktigaste att fundera över för att få ett bra resultat:

 • Storlek – Hur stor behöver din walk in closet vara? Om det finns möjlighet är det bättre att ta i lite för mycket i stället för lite för lite. Finns redan ett utrymme i bostaden, till exempel ett litet förråd eller liknande, som ska byggas om så är det viktigt att ta mått och planera vidare utifrån det.
 • Utformning – Att planera utformningen av en walk in closet är ett av dom roligaste stegen. Här är det viktigt att utgå från behoven och fundera på vilken typ av förvaring som lämpar dig bäst för kläderna. Med hängare för galgar ges en bra överblick över kläderna men det kan även vara bra med hyllor och lådor för sådant som inte behöver hängas.

Fundera även över förvaring för smycken, assessorer, skor och annat som ska förvaras i garderoben. Det finns mycket smart garderobsinredning att köpa men det går även att platsbygga efter behov och önskemål.

Bygga själv eller anlita hantverkare?

Bygga en helt ny walk in closet från grunden eller göra om ett befintligt rum till stor garderob? Vilken typ av inredning önskas – färdiga garderober/hyllor eller platsbyggt? Det kan vara värt att fundera över om bygget kan genomföras på egen hand eller om det behövs hjälp från hantverkare.

En walk in closet kan vara både enkel och väldigt exklusiv beroende på utformning och vilka val som görs men det är förstås också en kostnadsfråga. För den som kan göra det mesta själv blir det billigare men finns inte rätt kunskaper kan det vara värt att anlita hjälp.

Tänk också på att anlita en elektriker för alla typer av elarbeten – bra belysningen i den nya garderoben är lika viktigt som den övriga utformningen av den!

Industriproduktion

Vad är gradningsmaskiner och vad används de till? Vad finns det för modeller och funktioner?

Vad är gradningsmaskiner?

Mindre gradningsmaskiner består av en roterande spindel med en skärkrona. Den har en mycket hög rotationshastighet vilket resulterar i att den kan användas för att slipa bort material från olika ytor. De drivs primärt av el eller tryckluft. Bland annat går det att:

 • Slipa
 • Skära
 • Finputsa

Större gradningsmaskiner används för gradning av olika rör och profiler. Det sker då av speciella röravgradningsmaskiner som graderar rören inuti och utanpå med kniv.

Exempel på modeller

Nedan presenteras olika slags kategorier av gradningsmaskiner med ett exempel från varje kategori.

Borstgradare OD120

Borstgradare OD120 anges vara ”supereffektiv” och används för borstavgradning både externt och internt. Snabbfakta:

 • Gradningskapacitet på 10 – 120 mm i diametern
 • Revolutioner – 1400 + 2700 1/min
 • Gradningstid på slutet är ungefär 2 sek
 • Vikt ca 500 kg

Rörytslipsmaskiner ML50 samt ML100

Både ML50 och ML100 är effektiva slipmaskiner som används för ytslipning på raka alternativt böjda rör. Snabbfakta:

 • Kapacitet på 5 -51 mm i diametern
 • Sliphastighet på 10 -2510 – 25m per sekund

Kan även köpas helautomatiska vilket innebär att det finns magasin för råa rör och färdiga rör.

Knivgradare Tubograt 48/60

Knivgradare är en kategori av gradningsmaskiner som används för gradning av rör både invändigt och externt. Snabbfakta:

 • Kapacitet på 6 mm diametern 48/20 – 60 millimeter
 • Revolutioner – 140 + 280 l per minut

Som standardutrustning är detta en bordsmodell som kan användas för invändig och utvändig gradning. Valfri utrustning kostar extra och är exempelvis knivar som hanterar olika slags material så som stål och rostfritt stål.

Handhållen eller maskin

Som visas ovan kan alltså gradningsmaskiner vara handhållna elverktyg som används för gradning av rör. Dessa verktyg använder exempelvis snickare och personal inom VVS vid minde hantverksprojekt. Vid tillverkning av större mängder rör är det däremot inte tillräckligt effektivt och i detta fall sker gradning i större maskiner. Vilken maskin som används beror till stor del på kapacitet gällande diameter.

Det finns även verkstadsföretag som har gradning av rör som en av deras primära tjänster. De är då ofta underleverantörer till större företag inom exempelvis industri och produktion. Detta genom att erbjuda ett brett utbud av maskiner och tjänster.